Przetwarzanie danych osobowych – FAKTORBROKER. Skuteczna windykacja dużych kwot. Faktoring. Doradztwo gospodarcze
biuro@faktorbroker.pl
71/ 715 11 11

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie znane jako „RODO”).

Wobec powyższego firma FAKTORBROKER Tomasz Sopata podaje następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych jest: FAKTORBROKER Tomasz Sopata,
adres e-mail do korespondencji: biuro@faktorbroker.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • marketingu i promocji usług oferowanych przez FAKTORBROKER,
 • dochodzenie roszczeń własnych i zleconych przez Klientów,
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania,
 • zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usług pośrednictwa faktoringowego, doradztwa gospodarczego, windykacji, innych ofertowanych przez Administratora),
 • realizacji zamówienia lub usługi,
 • wystawiania faktur sprzedażowych,
 • rozpatrywania skarg i reklamacji,
 • przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych,
 • odpowiedzi na oferty handlowe,
 • wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania,
 • archiwizacji.

FAKTORBROKER nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z FAKTORBROKER,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na FAKTORBROKER – (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes FAKTORBROKER – (marketing bezpośredni swoich usług),
 • wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z FAKTORBROKER przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FAKTORBROKER w związku z prowadzeniem, realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez FAKTORBROKER,
 • w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez FAKTORBROKER przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres na jaki została udzielona zgoda.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez firmę FAKTORBROKER są:

 • upoważnieni pracownicy/współpracownicy/Zleceniobiorcy Administratora,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • partnerzy handlowi, biuro rachunkowe,
 • banki,
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt mailowy pod adresem: biuro@faktorbroker.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny FAKTORBROKER Tomasz Sopata

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE L.2016.119.1)